Положення про навчальний центр


ПОЛОЖЕННЯ 

про навчальний центр «СПАРТА» 

Товариства з Обмеженою Відповідальністю  «Клінінг Гармонія Безпека плюс» 

м. Вінниця 2021р.


1. Загальні положення 

1.1 Дане Положення розроблене згідно вимог Конституції України, Законів  України «Про освіту» зі змінами від 18.03.2020 року №2145-VIII, «Про професійну  (професійно-технічну) освіту» зі змінами від 01.01.2019 року № 103/98-ВР, та ін ших законів і нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства  освіти і науки України та розпорядчих документів ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека  плюс»(далі ТОВ «КГБ»+ або Товариство). 

1.2 Навчальний центр «СПАРТА» ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс»  (далі - Центр ) є структурним підрозділом і забезпечує реалізацію права громадян  на формальне та неформальне здобуття професійно-технічної освіти та підготовку  кваліфікованих робітничих кадрів, за програмами професійно–технічного навчан 

ня, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Навчальний центр «СПАРТА» не є  юридичною особою. 

1.3 У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами  України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», іншими  законами, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мі ністерства освіти і науки України та розпорядчими документами ТОВ «Клінінг Га рмонія Безпека плюс», а також цим Положенням. Навчально-виховний процес ор ганізовується і проводиться у відповідності до Положення про організацію навча льно-виробничо процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердже ного наказом МОН України від 30.05.2006 року №419, редакції від 08.09.2015 року,  Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі,  затвердженого наказом МОН України від 12.12.2000 року №582. 

1.4 Рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Центру приймає  Директор ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс». 

1.5 Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на  професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку відпові дно до їх покликань, інтересів і здібностей, з метою задоволення потреб у кваліфі кованих співробітниках. 

1.6 Центр здійснює діяльність згідно ліцензії, отриманої в Міністерстві осві ти та науки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Дія льність Центру пов’язана з наданням професійно-технічної освіти, навчання спів робітників ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс » та навчання інших осіб на дого вірних засадах відповідно до укладених договорів. 

1.7 Навчання у Центрі вимагає від здобувачів освіти повної загальної серед ньої освіти і здійснюється за робочими навчальними планами та освітніми навча льними програмами, затвердженими у встановленому порядку. Нормативний тер мін навчання визначається державними стандартами освіти. Наповнюваність на вчальної групи визначається ліцензійним обсягом. Навчання закінчується кваліфі каційною атестацією. Крім цього, формами перевірки знань, умінь і навичок здобу вачів освіти є: усне опитування, контрольна робота, залік, іспит, виконання практи-

чних вправ і нормативів. За результатами навчання здобувачам освіти видаються  відповідні підтверджуючі документи встановленого зразка. Здобувачам освіти, які  закінчили навчання, присвоюється кваліфікація з набутої професії та видається сві доцтво державного зразка. Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу на 

вчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка. 1.8 Навчання здійснюється в Центрі за денною , вечірньою , дистанційною та  іншими формами навчання та за індивідуальними планами навчання. 1.9 Штатна чисельність Центру визначається Директором ТОВ «Клінінг Га рмонія Безпека плюс» у встановленому порядку. 

1.10 Центр не має статусу юридичної особи і діє на підставі даного Поло ження. 

1.11 Навчання в Центрі здійснюється державною мовою. 

2. Основні завдання діяльності Центру 

2.1 До основних завдань діяльності Центру належать: 

2.1.1. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів  навчання. 

2.1.2. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична дія льність. 

2.1.3. Розробка робочих навчальних планів і робочих навчальних програм з  навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних  програм, визначення варіативного компоненту змісту професійної (професійно технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку. 

2.1.4. Розробка правил прийому слухачів до Центру на основі типових пра вил прийому. 

2.1.5. Організація стажування педагогічних працівників в підрозділах ТОВ  «Клінінг Гармонія Безпека плюс», на підприємствах, в установах, організаціях. 2.1.6. Здійснення професійного (професійно-технічного) навчання. 2.1.7. Забезпечення заходів з охорони праці співробітників, слухачів, відвіду вачів. 

2.1.8. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. 2.1.9. Подання пропозицій щодо структури і штатного розпису з урахування  установленого фонду заробітної плати. 

2.1.10. Забезпечення належної якості професійного (професійно-технічного)  навчання та виховання слухачів. 

2.1.11. Видача документів про освіту встановлених зразків. 

2.1.12. Виконання інших завдань, які не суперечать чинному законодавству. 2.2. Виконання вищезазначених завдань досягається:  

- високим організаційним рівнем начальної та виховної роботи; - постійним удосконаленням професійної майстерності педагогічних праців ників;

- підтримання у Центрі встановлених правил внутрішнього розпорядку і ди сципліни; 

- наявністю належної навчально – матеріальної бази та її удосконаленням; - свідомим та сумлінним виконанням усіма посадовими особами своїх служ бових обов’язків.  

3. Права Центру. 

3.1. Центр має право: 

3.1.1. Здійснювати підготовку, перепідготовку кваліфікованих робітників за  замовленням юридичних та фізичних осіб, надавати освітні послуги правоохорон ним органам та іншим військовим формуванням України на договірних умовах у  межах ліцензованих обсягів за умови наявності відповідних ліцензій та  обов’язкового виконання замовлення ; 

3.1.2. Визначати зміст освітнього процесу з урахуванням державних станда ртів та освітніх програм. 

3.1.3. Самостійно визначати методи, форми і засоби освітнього процесу. 3.1.4. Залучати до освітнього процесу спеціалістів виробництва, науково педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва в порядку, установле ному законодавством України. 

3.1.5. Приймати участь у розробленні освітньо-кваліфікаційних характерис тик випускника, що визначають вимоги підготовки фахівців з відповідних робітни чих професій. 

3.1.6 Розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної  структури Центру і подавати їх на затвердження в установленому порядку. 3.1.7. Розробляти та затверджувати навчальні програми підготовки фахівців  (з обов’язковим погодженням з директором Товариства). 

3.1.8. Розробляти положення про організацію освітнього процесу в Центрі та  затверджувати його в установленому порядку. 

3.1.9. Визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку Центру. 3.1.10. Центр для здійснення поставлених перед ним завдань має право ви значити форми та методи проведення навчально-виховного процесу відповідно до  ліцензії. 

3.1.11. Співпрацювати з іншими закладами освіти, державними та громадсь кими організаціями, науковими установами у сфері підготовки здобувачів освіти. 3.1.12. Здійснювати інші види діяльності, визначені законодавством України. 

4. Навчальний центр зобов’язаний.  

4.1. Навчальний центр зобов’язаний: 

4.1.1 Забезпечувати якість освітньої діяльності з дотриманням норм законо давства України.

4.1.2 Дотримуватися професійних стандартів освіти та ліцензійних умов що до підготовки здобувачів освіти. 

4.1.3 Виконувати замовлення на провадження освітньої діяльності і зо бов’язання за договорами з юридичними і фізичними особами щодо надання освіт ніх послуг. 

4.1.4. Створювати умови для формування в здобувачів освіти Центру прак тичних знань, умінь і навичок із застосуванням технічних та інженерних засобів  відповідно до освітніх програм (навчальних планів). 

4.1.5. Забезпечувати користування навчально-виробничою, культурно спортивною та побутовою базою Центру співробітниками, працівниками та слуха чами Центру. 

4.1.6. Забезпечувати заходи режиму секретності та конфіденційності під час  виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною та комерційною таємницею. 4.1.7. Забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку учасника ми освітнього процесу. 

4.1.8. Забезпечити підтримання внутрішнього порядку в приміщеннях  Центру, дотримання співробітниками, працівниками і слухачами дисципліни та  правопорядку, організовувати роботу працівників Центру з дотриманням законо давства України про працю. 

4.1.9. У межах повноважень сприяти правовому та соціальному захисту , охороні здоров’я співробітників, працівників і слухачів Центру. 4.1.10. Створювати безпечні умови освітньої та інших видів діяльності в  Центрі для постійного та перемінного складу Центру, забезпечити дотримання са нітарних та екологічних норм. 

4.1.11. Здійснювати заходи щодо запобігання і протидії корупції та криміна льним правопорушенням. 

4.1.12. Забезпечувати виконання вимог законодавства у сфері пожежної без пеки. 

5. Управління Центром. 

5.1 Центр очолює начальник, який діє на засадах єдиноначальності, органі зовує роботу і на якого покладаються функції практичної реалізації усіх завдань  діяльності навчального Центру відповідно до даного Положення. 

Органом управління діяльності Центру є директор ТОВ «КГБ»+ Начальник Центру призначається на посаду та звільняється з посади дирек тором ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс». На посаду начальника Центру приз начається особа з вищою освітою та яка відповідає спеціальним вимогам до осіб,  які претендують на вказану посаду . 

Начальник Центру підпорядковується директору Товариства. 

5.2. Начальник Центру:

- організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних  умов для підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації здо бувачів освіти; 

- у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності  Центру; 

- створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників і здобува чів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів  навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експеримен тів; 

- подає пропозиції щодо заохочення постійного складу і здобувачів освіти,  застосування до них передбачених законодавством та розпорядчими документами  ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс» стягнень; 

- вживає заходів щодо підвищення організаційного та методичного рівня те оретичних і практичних видів знань; 

- погоджує договори про надання освітніх послуг; 

- забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання; - відповідає за стан дисципліни серед постійного та змінного складу Центру; - вносить пропозиції щодо зміни штатної структури Центру; 

- здійснює заходи щодо створення, розвитку і зміцнення навчально матеріальної бази Центру, а також протипожежної безпеки; 

- вживає заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних здо бувачами освіти навчальному закладу. 

5.3. Для вирішення основних питань освітньої діяльності Центру створюєть ся педагогічна рада, яка діє згідно з Положенням про педагогічну раду. Положення  про педагогічну раду та її склад затверджується наказом ТОВ «КГБ» + . Педагогіч ну раду очолює її голова – начальник Центру. Рішення педагогічної ради мають  дорадчий характер. 

6. Комплектування Центру постійним та змінним складом. 

6.1. До постійного складу відносяться викладачі, майстри та працівники згі дно зі штатним розкладом. 

6.2. Вимоги до постійного складу визначаються їх кваліфікаційними харак теристиками. 

6.3. Права та обов’язки постійного складу Центру визначаються Конституці єю України, законодавчими та нормативно-правовими актами, наказами Товарист ва, а також цим Положенням. 

Функціональні обов’язки (посадові інструкції) осіб з числа постійного скла ду, Центру затверджуються директором ТОВ «КГБ»+ з урахуванням завдань та  персональних обов’язків кожного з них. 

6.4. Права, обов’язки , відповідальність та соціальний захист здобувачів  освіти Центру.

6.4.1 До змінного складу Центру відносяться здобувачі освіти, які зараховані  до Центру на професійно-технічне навчання. 

6.4.2. Комплектування Центру змінним складом здійснюється у відповіднос ті до річного плану навчання. 

6.4.3. Прийом до Центру осіб, які прибули для проходження професійного  (професійно-технічного) навчання, здійснює приймальна комісія, склад якої за тверджується наказом директора Товариства. 

Головою приймальної комісії є начальник Центру. 

6.4.4. Порядок відбору та зарахування осіб для проходження професійного  (професійно-технічного) навчання проводиться відповідно до нормативно правових актів Міністерства освіти і науки України та розпорядчих документів  Товариства. 

6.4.5. Зарахування здобувачів освіти на навчання здійснюється наказом  директора Товариства. 

6.4.6 Під час перебування на території Центру здобувачі освіти повинні су воро дотримуватися правил внутрішнього розпорядку. 

6.4.7. Здобувачі освіти Центру можуть заохочуватися, на них можуть накла датися стягнення відповідно до діючих нормативно-правових актів. У разі заподіяння Центру матеріальної шкоди, завданий збиток відшкодову ється здобувачами освіти відповідно до чинних нормативно-правових актів. 6.4.8. Основними підрозділами Центру є навчальні групи чисельністю до 30  осіб кожна. Начальником Центру з числа здобувачів освіти можуть призначатися  старші груп. 

6.4.9. Здобувачі освіти Центру мають право на: 

- належні умови праці; 

- безоплатне використання навчально-спортивною та соціально-побутовою  базою навчального закладу; 

- внесення пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, організації  дозвілля, поліпшення побутових умов, інших напрямків діяльності Центру; - участь у громадському житті Центру, культурно-масовій та спортивній ро боті; 

- оскарження дій керівництва, викладацького складу та інших осіб, праців ників Центру у встановленому порядку; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- захист від будь-яких форм фізичного та морального насильства, які пору шують їх права або принижують честь і гідність. 

6.4.10. Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу на робо ти і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім  випадків, передбачених законодавством України. 

6.4.11. Здобувачі освіти Центру зобов’язані:

- систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними  навичками зі свого фаху, у встановлені строки виконувати навчальні завдання,  складати заліки й іспити; 

- додержуватися вимог законодавчих та нормативно-правових актів Мініс терства освіти і науки України, розпорядчих документів Центу та правил внутріш нього розпорядку, моральних, етичних норм; 

- підвищувати свій культурний рівень, додержуватися принципів моралі, ве сти здоровий спосіб життя, вдосконалювати свою фізичну підготовку; - дбайливо ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що ви користовується у навчально-виховному процесі, підтримувати чистоту і порядок у  приміщеннях Центру, виконувати необхідну роботу із самообслуговування, дотри муватися правил охорони та безпеки праці; 

- виявляти повагу до викладачів і старших, шанувати честь і гідність грома дян , додержуватися правил поведінки. 

6.4.12 Здобувач освіти може бути відрахований з Центру за: 

А) власним бажання; 

Б) незадовільну успішність; 

В) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; Г) Вироком суду, що набрав чинності; 

Д) грубі порушення дисципліни або правил внутрішнього розпорядку  Центру. 

Відрахування здобувачів освіти з навчання здійснюється наказом директора  Товариства. 

6.4.13. Під час проходження навчання, у тому числі під час проходження ви робничої практики, забороняється залучати здобувачів освіти до самостійного про ведення робіт (заходів), виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров’я або може призвести, через непідготовленість, до неправомірних дій з їх боку, трав мування й загибелі співробітників Центру та/або інших осіб. 

7. Фінансування та навчально-матеріальна база центру. 

7.1. Забезпечення діяльності Центру майном та ресурсами здійснюється ТОВ  «Клінінг Гармонія Безпека плюс» 

7.2. Навчально – матеріальна база Центру – це комплекс матеріальних та те хнічних засобів, будівельні, споруд, призначених для забезпечення підготовки здо бувачів освіти згідно з навчальними планами, програмами і сучасними методиками  навчання. 

7.3 Майно, закріплене за центром, є власністю Товариства і перебуває у  оперативному управлінні Центру. 

7.4. Основними елементами навчально-матеріальної бази є: 

- службово-побутові приміщення, в які входять: навчальні аудиторії,  комп’ютерний клас, 

- службово-побутові приміщення, які розподілені на : бібліотеку (читальний  зал), лабораторію, викладацьку; 

- санвузли та інші побутові приміщення; 

- нормативні документи та навчально-методичні матеріали; 

- навчально-тренувальний комплекс: спортзали, тир, спортивний майданчик; - медичний пункт. 

7.5 Оплата праці співробітників та працівників Центру здійснюється відпові дно до законодавства України, нормативно – правових актів Міністерства освіти і  науки України, розпорядчих документів Товариства . 

7.6 Центр звітує про результати діяльності, навчання та з інших питань перед  директором ТОВ «КГБ»+. 

Начальник навчального Центру «СПАРТА» 

ТОВ «Клінінг Гармонія Безпека плюс» О.М. МазурНавигація